ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

Science Sourse Books PAYAR & MIRROR helpful in International Year of Pulses are available in CLASS 5, 6 & 7 SCIENCE.
HM, ISM ടീമംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 1 മുതല്‍ 7 വരെയുള്ള ക്ലാസ് മോണിറ്ററിങ്ങിനു സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാക്കിയ HELP ന് കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുക
സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് മാര്‍ഗരേഖയ്ക്ക് കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

OTHERS

  • കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളുടെയും അവയുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്കൂളുകളുടെയും ബ്ലോഗുകള്‍ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓഫീസ് ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാകും.